วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหารเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลการดำเนินการ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม ) พร้อมทั้งร่วมงานวันคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจครอบครัว ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลุกดู่ (ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 20.45 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุทัยธานี และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกเยี่ยมและมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม (ผู้ป่วยใน) ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาการ ดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ (อนุวินัย ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมบูรณาการ คณะอนุกรรมการด้านเด็ก จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับประธานและ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมตลาดนัดอาชีพศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน บูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจชาวบ้านไร่ เหลืองสะพรั่งถวายอาลัยแด่พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดุทัยธานี รองรับ Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรวบรวมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีวันเริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นดาวเรือง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี 2560" ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ณ บริเวณบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5"
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 34 นิ้ว โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการวัด และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ