ยินดีต้อนรับสู่เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

อันมนุษยธรรมนำความสุข  หมดความทุกข์ เศร้าโศก โลกสดใส
ไม่ลำเอียง เลือกเขา เราหรือใคร  ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด ใจเป็นกลาง

กระทำกิจ อิสระ มานะมั่น  ช่วยเหลือกัน อาสาฯ ไม่ถากถาง
เอกภาพ เป็นหนึ่ง ซึ่งหนทาง  เพื่อจะสร้าง ความสากล ให้คนไทย

ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เพื่อพูนผล  ไม่เลือกคน ชนชั้น วรรณะไหน
แม้เหนื่อยยาก ลำบาก มากเท่าใด  ยังแผ่ไป ไม่สิ้นสุด ดุจธารา

ไม่หวังผล ตอบแทน แม้นเหนื่อยนัก  ด้วยใจรักบริการงานอาสาฯ
ด้วยสองมือ ถือหลักชัย ให้สัจจา  งานอาสา กาชาด แห่งชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ
รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด
อำเภอรอบที่ 2
รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด
อำเภอทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ
รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต