วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

การจัดการความรู้ (KM)

KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2550
KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2551
KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2552
KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2553
- แผน KM
- รายงานผลการดำเนินงาน
- องค์ความรู้
KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2554
- แผน KM
- รายงานผลการดำเนินงาน
- องค์ความรู้
คู่มือชาวบ้าน
คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
ฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่า
วิดีทัศน์ขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังความรู้และความร่วมมือ
KM จังหวัดอุทัยธานี ปี 2555
- แผน KM ปี 55
- องค์ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
- องค์ความรู้เรื่อง "การผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพมาตรฐาน GAP"
- องค์ความรู้เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค"
- การประชุมคณะทำงาน
- รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1,2