รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) ต.ค.59 - ธ.ค.59   (ร้อยละ 19 ของงบลงทุน)

 

งบประจำ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี

งบจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

330.405

300.820

91.05

 

 

2

กรมส่งเสริมสหกรณื

8.027

5.966

74.32

  

 

 

3

กรมราชทัณฑ์

8.774

6.403

72.98

  

 

 

4

กรมวิชาการเกษตร

4.838

3.211

66.38

 

 

 

5

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

7.463

4.777

64.01

 

 

6

สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.380

0.827

59.96

 

 

7

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4.514

2.641

58.50

 

8

กรมทางหลวงชนบท

0.318

0.173

54.27

 

9

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.893

0.478

53.51

 

 

10

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3.205

1.714

53.47

 

11

สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.632

1.330

50.53

 

 

12

สนง.ประกันสังคม

0.435

0.217

49.86

 

 

13

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0.932

0.461

49.47

 

 

14

กรมสรรพสามิต

0.856

0.418

48.85

 

 

15

กรมการขนส่งทางบก

2.062

0.999

48.47

 

16

กองทัพบก

0.692

0.327

47.33

 

17

กรมบัญชีกลาง

0.281

0.133

47.33

 

 

18

กรมส่งเสริมการเกษตร

7.675

3.611

47.04

 

19

สำนักงายอัยการสูงสุด

10.842

5.098

47.02

 

20

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.399

1.126

46.93

 

21

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

20.050

9.406

46.91

 

 

22

กรมการปกครอง

102.689

48.138

46.88

 

 

23

กรมการจัดหางาน

1.500

0.697

46.46

 

 

24

สนง.สถิติแห่งชาติ

3.141

1.419

45.18

 

25

กรมปศุสัตว์

7.961

3.579

44.96

 

26

กรมทางหลวง

1.939

0.864

44.56

 

27

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1.954

0.862

44.12

 

 

28

สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

2.264

0.987

43.59

 

 

 

29

สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3.751

1.552

41.37

 

 

 

30

กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.275

0.494

38.76

 

 

31

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

1.366

0.529

38.74

 

 

 

32

กรมประมง

4.150

1.579

38.06

 

 

33

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

23.614

8.858

37.51

 

 

 

34

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22.271

8.272

37.14

 

 

35

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

40.863

14.972

36.64

 

 

36

กรมคุมประพฤติ

2.174

0.779

35.85

 

 

37

กรมพัฒนาที่ดิน

4.006

1.431

35.73

 

38

สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.

1.908

0.681

35.72

 

39

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.955

1.389

35.12

 

 

40

กรมสรรพากร

1.459

0.507

34.72

 

 

41

สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1.853

0.607

32.74

 

 

42

กรมบังคับคดี

0.537

0.168

31.38

 

43

กรมการพัฒนาชุมชน

12.528

3.916

31.26

 

 

44

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.055

0.620

30.19

 

45

กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจัก

1.894

0.559

29.53

 

 

46

สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

6.340

1.849

29.17

 

47

สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2.206

0.620

28.09

 

48

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

17.429

4.889

28.05

 

49

สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.247

0.330

26.46

 

 

50

กรมชลประทาน

3.479

0.791

22.73

 

51

สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

1.973

0.423

21.47

 

52

กรมที่ดิน

3.381

0.684

20.23

 

53

กรมประชาสัมพันธ์

0.321

0.062

19.23

 

 

54

กรมธนารักษ์

0.317

0.056

17.82

 

 

 1.495

อุทัยธานี

25.558

3.556

13.91

 

 

22.615 

งบกลาง

16.360

16.360

100.00

 

 

 209.483

รวม

733.311

483.216

65.90

 

25.462 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) ต.ค.59 - ธ.ค.59   (ร้อยละ 19 ของงบลงทุน)

 

งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี

งบจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมสรรพากร

2.001

2.001

100.00

 

 

2

สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.491

1.491

100.00

  

 

 

3

กรมวิชาการเกษตร

0.056

0.056

100.00

  

 

 

4

สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

0.124

0.124

100.00

 

 

 

5

กรมที่ดิน

0.019

0.019

100.00

 

 

6

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.371

0.371

100.00

 

 

7

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

0.011

0.011

100.00

 

8

สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

0.056

0.056

100.00

 

9

กรมการจัดหางาน

0.155

0.155

100.00

 

 

10

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

0.006

0.006

100.00

 

11

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0.543

0.543

100.00

 

 

12

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2.358

2.358

100.00

 

 

13

กรมส่งเสริมการเกษตร

1.161

1.160

99.91

 

 

14

กรมปศุสัตว์

1.010

1.005

99.51

 

 

15

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

0.726

0.719

99.04

 

16

กรมคุมประพฤติ

0.158

0.148

93.74

 

17

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0.206

0.191

92.48

 

 

18

สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

0.056

0.047

83.75

 

19

กรมประมง

1.393

0.895

64.25

 

20

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.614

0.974

60.36

 

21

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

94.387

43.086

45.65

 

 

22

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2.580

1.080

41.86

 

 

23

สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1.495

0.576

38.52

 

 

24

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

22.615

8.085

35.75

 

25

กรมทางหลวง

209.483

70.368

33.59

 

26

กรมพัฒนาที่ดิน

25.462

7.524

29.55

 

27

กรมการปกครอง

3.866

1.056

27.31

 

 

28

สำนักงานอัยการสูงสุด

0.040

0.010

25.13

 

 

 

29

สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

29.303

5.851

19.97

 

 

 

30

กรมทางหลวงชนบท

185.218

19.386

10.47

 

31

กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.994

0.687

9.82

 

32

กรมชลประทาน

414.415

39.634

9.52

 

 

33

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

205.365

11.205

5.46

 

34

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

153.788

8.239

5.36

 

35

กรมราชทัณฑ์

1.582

0.048

3.03

 

36

กรมบัญชีกลาง

8.835

0.197

2.23

 

37

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

15.047

0.047

0.31

 

38

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

6.930

0.000

0.00

 

อุทัยธานี

178.946

7.380

4.12

 

 

รวม

1,580.16

237.07

15.00