รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 1) ต.ค.58 - ธ.ค.58   (ร้อยละ 19 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.612 0.113 18.44            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.741 0.289 16.59            
3 กองทัพบก 3.167 2.870 90.64            
4 กรมธนารักษ์ 0.298 0.078 26.21            
5 กรมบัญชีกลาง 0.280 0.163 58.37 2.819 0.000 0.00    
6 กรมสรรพสามิต 0.783 0.430 54.92            
7 กรมสรรพากร 1.186 0.624 52.62 2.081 2.080 99.93    
8 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2.316 0.943 40.71 0.050 0.050 100.00    
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 2.530 0.706 27.89            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 6.353 4.108 64.67 0.322 0.322 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.601 0.666 41.56 0.190 0.190 100.00    
12 กรมชลประทาน 2.321 0.776 33.43 293.614 56.217 19.15    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.683 1.526 56.88 0.081 0.081 100.00    
14 กรมประมง 3.767 1.478 39.24 2.142 0.139 6.47    
15 กรมปศุสัตว์ 7.969 2.967 37.23 0.097 0.094 96.65    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 3.816 1.307 34.26 25.606 4.353 17.00    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 6.424 2.250 35.03 0.986 0.000 0.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 4.493 3.508 78.07 3.645 0.654 17.93    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 11.082 8.428 76.05 0.017 0.017 100.00    
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.408 1.302 20.31 12.409 3.756 30.26    
21 กรมการขนส่งทางบก 2.568 1.011 39.37            
22 กรมทางหลวง 2.146 0.848 39.52 208.354 17.586 8.44    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.620 0.432 26.67            
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 2.351 0.955 40.64          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.335 0.454 33.98 0.787 0.786 99.87    
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.458 0.217 47.39 0.803 0.013 1.62    
27 กรมการค้าภายใน 1.321 0.619 46.87            
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.403 0.188 46.67            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.395 2.178 34.06            
30 กรมการปกครอง 93.658 46.659 49.82 0.146 0.146 100.00    
31 กรมการพัฒนาชุมชน 9.942 3.441 34.61            
32 กรมที่ดิน 3.258 0.670 20.55 0.516 0.100 19.35    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.794 0.435 54.74            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.249 0.535 42.83 13.789 0.479 3.47    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.774 0.553 31.17 152.981 8.883 5.81    
36 กรมคุมประพฤติ 2.123 0.721 33.95            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 1.565 0.793 50.67 0.024 0.024 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 11.399 5.681 49.84 0.358 0.353 98.60    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.152 0.472 40.98            
40 กรมการจัดหางาน 1.526 0.683 44.73            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.555 0.985 27.70            
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.025 0.493 48.05 0.010 0.010 99.90    
43 สนง.ประกันสังคม 0.432 0.215 49.86            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.610 0.465 28.91 0.098 0.098 100.00    
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25.359 11.145 43.95 5.149 0.000 0.00    
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 398.457 353.258 88.66 77.086 13.740 17.82    
47 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 13.323 3.546 26.62 0.998 0.947 94.92    
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 41.444 26.416 63.74 8.947 1.752 19.58    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21.197 9.365 44.18 136.815 0.325 0.24    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.076 0.453 21.82 1.296 1.296 100.00    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10.976 5.441 49.58 0.098 0.098 100.00    
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 14.303 7.064 49.39 76.194 34.051 44.69    
53 สนง.อัยการสูงสุด 10.175 4.751 46.69 0.225 0.000 0.00    
54 กรมทางหลวงชนบท 0.275 0.144 52.30 118.712 10.942 9.22    
55 กรมบังคับคดี 0.427 0.165 38.62            
56 อุทัยธานี 38.235 4.308 11.27 129.778 0.000 0.00    
57 งบกลาง 18.496 18.496 100.00            
  รวม 818.232 548.787 67.07 1,277.223 159.582 12.49