รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 4) ก.ค.58 - ก.ย.58   (ร้อยละ 87 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.553 0.553 100.00            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2.179 2.179 100.00            
3 กองทัพบก 11.666 11.666 100.00            
4 กรมธนารักษ์ 2.472 2.298 92.94            
5 กรมบัญชีกลาง 1.037 1.037 100.00            
6 กรมสรรพสามิต 1.599 1.55 96.95            
7 กรมสรรพากร 2.045 2.045 100.00            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 5.43 5.402 99.50            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 20.296 20.296 100.00 1.672 1.672 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.531 3.53 99.98 0.044 0.044 100.00    
12 กรมชลประทาน 5.539 5.467 98.69 348.052 312.250 89.71    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.922 5.922 100.00            
14 กรมประมง 7.307 7.292 99.79 0.011 0.011 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 13.987 13.954 99.76 0.726 0.726 100.00    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 6.524 6.524 100.00 20.058 18.332 91.39    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 12.863 12.847 99.87 0.988 0.988 100.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 10.965 10.963 99.99 0.059 0.059 100.00    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 41.631 41.631 100.00 0.126 0.126 100.00    
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7.547 7.547 100.00 18.342 18.342 100.00    
21 กรมการขนส่งทางบก 4.125 4.125 100.00            
22 กรมทางหลวง 4.077 4.076 99.97 286.058 276.178 96.55    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.294 3.275 99.42 0.323 0.323 100.00    
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.969 3.961 99.79          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.985 1.983 99.90            
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.226 1.226 100.00 0.402 0.402 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 2.355 2.187 92.86            
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.851 0.85 99.98            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.185 7.999 97.72 0.360 0.360 100.00    
30 กรมการปกครอง 204.29 204.226 99.97 0.100 0.100 100.00    
31 กรมการพัฒนาชุมชน 13.463 13.463 100.00            
32 กรมที่ดิน 4.085 3.87 94.74 2.011 2.011 99.99    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.416 1.413 99.79 2.014 0.216 10.72    
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.5 2.5 100.00 17.971 17.971 100.00    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.883 3.883 100.00 183.593 153.843 83.80    
36 กรมคุมประพฤติ 4.117 4.116 99.99            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 3.598 3.598 100.00 0.023 0.023 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 24.86 24.936 100.31 3.473 3.473 100.00    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.12 2.12 100.00            
40 กรมการจัดหางาน 2.67 2.67 99.99            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.506 4.504 99.96            
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.383 1.382 99.97            
43 สนง.ประกันสังคม 0.832 0.832 99.90            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.396 2.395 99.98 1.293 1.293 100.00    
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 70.99 70.679 99.56 6.160 1.880 30.53    
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,382.43 1,370.87 99.16 85.698 48.990 57.17    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 27.592 31.794 115.23 1.484 0.818 55.10    
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 115.819 114.943 99.24 19.720 15.870 80.48    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 55.64 65.176 117.14 79.136 15.193 19.20    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.852 2.852 100.00 0.895 0.895 100.00    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18.26 18.26 100.00 0.044 0.044 100.00    
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 32.693 32.693 100.00 19.086 18.036 94.50    
53 สนง.อัยการสูงสุด 18.413 18.413 100.00 0.164 0.164 100.00    
54 กรมทางหลวงชนบท 0.03 0.03 99.81 186.599 185.998 99.68    
55 กรมบังคับคดี 0.184 0.184 100.00            
56 อุทัยธานี 57.693 55.887 96.87 81.944 81.736 99.75    
57 งบกลาง 155.451 121.467 78.14 118.732 9.974 8.40    
  รวม 2,407.324 2,371.535 98.51 1,487.361 1,188.341 79.90  

 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3) เม.ย.58 - มิ.ย.58   (ร้อยละ 74 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.553 0.404 73.00            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2.112 1.697 80.35            
3 กองทัพบก 8.877 8.600 96.88            
4 กรมธนารักษ์ 2.500 0.758 30.33            
5 กรมบัญชีกลาง 0.788 0.567 72.01            
6 กรมสรรพสามิต 1.520 1.163 76.51            
7 กรมสรรพากร 2.081 1.647 79.15            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 4.808 3.872 80.53            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15.735 14.790 93.99 1.673 1.672 99.94    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.431 2.564 74.74 0.044 0.044 100.00    
12 กรมชลประทาน 4.114 3.177 77.21 343.038 278.533 81.20    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.874 4.642 79.03            
14 กรมประมง 6.794 4.631 68.16 0.011 0.011 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 13.190 9.695 73.50 0.726 0.726 100.00    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 6.340 4.935 77.84 20.058 14.410 71.84    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 12.313 8.389 68.13 0.988 0.988 100.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 9.886 8.023 81.16 0.059 0.059 99.75    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 31.973 30.227 94.54 0.126 0.126 100.00    
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7.320 4.522 61.78 18.515 13.224 71.42    
21 กรมการขนส่งทางบก 3.897 2.905 74.55            
22 กรมทางหลวง 3.521 2.656 75.43 276.976 214.032 77.27    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.232 2.012 62.26 0.323 0.323 100.00    
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.730 2.815 75.47          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.985 1.543 77.75            
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.185 0.897 75.75 0.402 0.402 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 2.346 1.731 73.79            
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.821 0.634 77.29            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.920 4.781 60.36 0.375 0.360 95.89    
30 กรมการปกครอง 194.450 147.787 76.00 0.100 0.100 100.00    
31 กรมการพัฒนาชุมชน 12.990 11.211 86.30            
32 กรมที่ดิน 3.851 2.443 63.44 1.848 1.800 97.37    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.175 0.895 76.17 2.014 0.000 0.00    
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.477 1.742 70.31 17.981 16.960 94.32    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.878 2.205 56.87 180.983 105.742 58.43    
36 กรมคุมประพฤติ 3.868 2.954 76.36            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 3.021 2.568 85.00 0.023 0.023 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 23.765 21.575 90.79 3.473 1.577 45.40    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.061 1.674 81.19            
40 กรมการจัดหางาน 2.646 2.079 78.59            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.416 3.404 77.10            
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.384 1.081 78.10            
43 สนง.ประกันสังคม 0.813 0.605 74.51            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.287 1.868 81.68 1.293 1.293 100.00    
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 66.330 45.351 68.37 3.061 0.094 3.06    
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,064.089 1,025.650 96.39 78.615 27.109 34.48    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 25.311 18.243 72.07 0.468 0.468 100.00    
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 94.806 82.324 86.83 20.370 7.282 35.75    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 48.176 35.702 74.11 89.265 12.850 14.40    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.851 1.967 68.99 0.896 0.895 99.89    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 17.565 15.142 86.20 0.044 0.044 100.00    
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 30.370 23.184 76.34 19.086 12.077 63.28    
53 สนง.อัยการสูงสุด 19.174 13.406 69.92 0.169 0.164 96.66    
54 กรมทางหลวงชนบท 0.030 0.008 26.21 164.019 158.342 96.54    
55 กรมบังคับคดี 0.232 0.133 57.17            
56 อุทัยธานี 58.097 39.341 67.72 81.541 72.127 88.46    
57 งบกลาง 91.637 89.776 97.97 10.000 0.024 0.24    
  รวม 1,950.596 1,728.595 88.62 1,338.563 943.881 70.51  

 
                     
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2) ม.ค.58 - มี.ค.58   (ร้อยละ 55 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.551 0.309 55.98            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2.158 1.106 51.22            
3 กองทัพบก 5.891 5.431 92.18            
4 กรมธนารักษ์ 0.438 0.303 69.05            
5 กรมบัญชีกลาง 0.632 0.423 66.94            
6 กรมสรรพสามิต 1.453 0.802 55.19            
7 กรมสรรพากร 1.190 1.005 84.49            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 4.264 2.853 66.90            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11.859 9.373 79.03 1.673 1.672 99.94    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.295 1.874 56.87 0.044 0.044 100.00    
12 กรมชลประทาน 3.617 1.719 47.53 340.399 203.310 59.73    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.102 2.678 52.50            
14 กรมประมง 6.496 2.906 44.73 0.011 0.011 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 12.945 6.309 48.74 0.726 0.726 100.00    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 5.725 3.433 59.96 20.058 8.245 41.11    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 11.999 5.498 45.82 0.988 0.988 100.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 8.686 5.254 60.49            
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 24.120 21.224 87.99 0.126 0.126 100.00    
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.831 3.164 54.26 12.427 7.924 63.76    
21 กรมการขนส่งทางบก 3.872 1.888 48.77            
22 กรมทางหลวง 3.521 1.711 48.58 273.339 107.465 39.32    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.613 1.352 51.75 0.589 0.323 54.81    
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 2.880 1.833 63.64          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.943 1.126 57.97            
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.999 0.583 58.38 0.402 0.402 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 1.780 1.071 60.15            
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.821 0.436 53.11            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5.715 2.130 37.27 0.375 0.360 95.89    
30 กรมการปกครอง 145.365 96.833 66.61 0.100 - -      
31 กรมการพัฒนาชุมชน 12.536 8.672 69.18            
32 กรมที่ดิน 3.781 1.715 45.36 1.843 0.699 37.94    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.149 0.661 57.56            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.346 1.156 49.27 17.981 15.667 87.13    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.368 1.434 42.59 180.983 60.212 33.27    
36 กรมคุมประพฤติ 3.751 1.988 53.01            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 1.625 1.689 104.46 0.023 0.023 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 21.480 17.203 80.09 3.473 0.025 0.72    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.859 0.852 45.85            
40 กรมการจัดหางาน 2.646 1.474 55.70            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.386 2.470 56.30            
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.382 0.774 55.97            
43 สนง.ประกันสังคม 0.813 0.395 48.59            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.160 1.369 63.41 1.293 1.293 100.00    
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 50.663 30.087 59.39 2.483 - -      
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 741.153 703.891 94.97 78.615 14.840 18.88    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 13.526 12.343 91.25 0.472 0.468 99.09    
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 78.230 52.361 66.93 20.370 3.791 18.61    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 27.490 23.610 85.89 89.340 12.160 13.61    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.851 1.256 44.04 0.896 0.895 99.89    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16.180 11.068 68.41 0.044 0.044 100.00    
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 15.829 15.425 97.45 19.086 - -      
53 สนง.อัยการสูงสุด 16.495 8.701 52.75 0.169 0.164 96.66    
54 กรมทางหลวงชนบท 0.030 0.008 26.21 161.023 85.057 52.82    
55 กรมบังคับคดี 0.232 0.081 34.93            
56 อุทัยธานี 58.198 21.368 36.72 81.440 65.724 80.70    
57 งบกลาง 66.752 50.144 75.12 10.000 - -      
  รวม 1,436.672 1,156.831 80.52 1,320.791 592.658 44.87  

 
                     
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1 ) 1ต.ค.57 - ธ.ค.57   (ร้อยละ 29 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.546 0.045 8.32            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.350 0.247 18.27            
3 กองทัพบก 2.877 2.505 87.09            
4 กรมธนารักษ์ 0.377 0.089 23.62            
5 กรมบัญชีกลาง 0.388 0.208 53.44            
6 กรมสรรพสามิต 0.737 0.421 57.10            
7 กรมสรรพากร 0.749 0.526 70.28            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 3.055 1.352 44.25            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10.038 2.718 27.07 1.673 0.972 58.10    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.291 0.530 23.14 0.044 0.044 100.00    
12 กรมชลประทาน 2.520 0.685 27.20 308.031 53.377 17.33    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.607 1.295 49.66            
14 กรมประมง 3.465 1.337 38.59 0.011 0.011 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 6.489 2.995 46.16 0.753 0.588 78.10    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 4.144 0.962 23.21 18.705 2.314 12.37    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 7.730 2.008 25.97 0.997 0.988 99.10    
18 กรมวิชาการเกษตร 4.678 2.389 51.07            
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 20.500 12.626 61.59 0.126 0.126 100.00    
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.086 1.625 39.77 13.996 1.433 10.24    
21 กรมการขนส่งทางบก 2.054 0.961 46.78            
22 กรมทางหลวง 1.847 0.756 40.92 244.882 5.557 2.27    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.681 0.645 38.40 0.589 0.100 16.95    
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 1.302 0.892 68.52          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.394 0.435 31.18            
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.582 0.300 51.55 0.405 0.000 0.00    
27 กรมการค้าภายใน 1.118 0.461 41.23            
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.443 0.246 55.59            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5.519 0.726 13.16 0.375 0.000 0.00    
30 กรมการปกครอง 94.252 45.826 48.62            
31 กรมการพัฒนาชุมชน 9.811 3.852 39.27            
32 กรมที่ดิน 2.882 0.641 22.25 1.149 0.014 1.17    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.460 0.196 42.67            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.223 0.494 40.39 17.121 13.981 81.66    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.593 0.458 28.77 156.861 2.935 1.87    
36 กรมคุมประพฤติ 2.098 0.901 42.92            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 1.386 0.750 54.09 0.024 0.000 0.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 12.909 9.798 75.90 0.025 0.025 100.00    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 0.963 0.330 34.23            
40 กรมการจัดหางาน 1.482 0.565 38.11            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.144 0.595 18.93            
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0.983 0.405 41.19            
43 สนง.ประกันสังคม 0.468 0.198 42.45            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.809 0.717 39.63 1.296 0.346 26.70    
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30.286 12.370 40.84 2.483 0.000 0.00    
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 423.784 382.602 90.28 65.438 0.195 0.30    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 11.686 4.057 34.71 0.472 0.000 0.00    
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 37.424 26.952 72.02 20.370 1.436 7.05    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21.297 8.595 40.36 89.340 0.785 0.88    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.449 0.500 20.41 0.896 0.895 99.89    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 9.192 4.595 49.99            
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 15.418 8.543 55.41 19.086 0.000 0.00    
53 สนง.อัยการสูงสุด 9.903 4.044 40.83            
54 กรมทางหลวงชนบท 0.015 0.000 0.00 109.855 8.728 7.94    
55 กรมบังคับคดี 0.232 0.035 14.98            
56 อุทัยธานี 32.773 12.010 36.65 81.440 34.095 42.36    
57 งบกลาง 21.705 21.705 100.00            
  รวม 846.194 591.719 69.93 1,156.443 129.345 11.18