รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 4) ก.ค.57 - ก.ย.57  (ร้อยละ 82 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.461 0.461 100.00            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.418 1.418 100.00            
3 กองทัพบก 10.024 10.024 100.00            
4 กรมธนารักษ์ 0.737 0.737 100.00 0.099 0.099 100.00    
5 กรมบัญชีกลาง 1.099 1.099 100.00 0.106 0.106 100.00    
6 กรมสรรพสามิต 1.403 1.354 96.50            
7 กรมสรรพากร 2.052 2.052 100.00            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 9.543 9.105 95.41            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 19.336 19.228 99.44 0.543 0.543 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.305 3.292 99.61            
12 กรมชลประทาน 8.145 8.111 99.58 540.976 444.263 82.12    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.637 5.637 100.00 0.058 0.058 100.00    
14 กรมประมง 8.828 8.828 100.00            
15 กรมปศุสัตว์ 14.47 14.423 99.68            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 6.052 6.052 100.00 20.422 20.422 100.00    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 11.72 11.711 99.92 1.348 1.348 100.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 11.745 11.697 99.59 13.255 5.841 44.06    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 38.122 38.122 100.00            
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.812 5.811 99.99 0.092 0.092 100.00    
21 กรมการขนส่งทางบก 4.017 4.017 100.00            
22 กรมทางหลวง 3.727 3.727 99.99 273.854 183.352 66.95    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.469 2.457 99.49 0.044 0.044 100.00    
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.727 3.726 99.97          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.727 1.713 99.19 0.313 0.313 100.00    
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.382 1.382 100.00 0.726 0.726 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 2.525 2.507 99.26 0.154 0.135 87.66    
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.771 0.734 95.15            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.89 7.71 97.73 0.033 0.033 100.00    
30 กรมการปกครอง 230.683 230.635 99.98 3.132 0.324 10.36    
31 กรมการพัฒนาชุมชน 13.943 13.943 100.00            
32 กรมที่ดิน 3.945 3.945 100.00 0.063 0.063 100.00    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.432 1.432 100.00            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.463 2.463 100.00 20.436 15.268 74.71    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 483.966 483.966 100.00 105.945 81.231 76.67    
36 กรมคุมประพฤติ 3.939 3.939 100.00            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 3.034 3.034 100.00 0.041 0.041 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 32.943 32.884 99.82 0.722 0.722 100.00    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.83 1.83 100.00 0.033 0.033 100.00    
40 กรมการจัดหางาน 2.656 2.655 99.98            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.605 4.495 97.61 0.387 0.385 99.48    
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.621 1.584 97.71 1.232 1.232 99.97    
43 สนง.ประกันสังคม 1.222 1.185 96.95            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.368 2.368 100.00            
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 66.806 66.707 99.85            
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,338.30 1,327.91 99.22 29.958 17.74 59.21    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 26.042 29.579 113.58            
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 114.502 113.004 98.69 2.085 2.079 99.74    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 578.531 577.633 99.84 17.214 11.272 65.48    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.656 2.656 100.00 1.232 1.232 99.97    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 17.353 17.353 100.00            
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 30.08 30.08 100.00            
53 สนง.อัยการสูงสุด 17.426 17.407 99.89            
54 กรมทางหลวงชนบท 0.024 0.024 99.92 128.894 86.108 66.81    
55 กรมบังคับคดี 0.1 0.1 100.00            
56 อุทัยธานี 78.152 68.512 87.67 62.986 62.985 100.00    
57 งบกลาง 117.827 133.577 113.37            
  รวม 3,366.595 3,362.033 99.86 1,226.383 938.090 76.49  

 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 3) เม.ย.57 - มิ.ย.57  (ร้อยละ 70 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.461 0.326 70.54            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.466 1.016 69.31            
3 กองทัพบก 7.746 7.450 96.18            
4 กรมธนารักษ์ 0.658 0.474 71.98 0.099 0.099 100.00    
5 กรมบัญชีกลาง 0.906 0.543 59.96            
6 กรมสรรพสามิต 1.319 0.889 67.44            
7 กรมสรรพากร 2.029 1.693 83.44            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 4.563 2.809 61.57            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15.130 9.903 65.46 0.543 0.543 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.146 2.312 73.48            
12 กรมชลประทาน 7.989 6.634 83.05 499.811 293.906 58.80    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.607 3.686 80.01 0.058 0.058 100.00    
14 กรมประมง 8.259 4.895 59.27            
15 กรมปศุสัตว์ 13.832 9.862 71.30            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 5.592 3.907 69.86 20.227 11.975 59.21    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 10.278 7.195 70.01 1.321 0.820 62.09    
18 กรมวิชาการเกษตร 10.181 7.658 75.22 12.748 2.293 17.99    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 23.981 21.365 89.09            
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.292 3.231 61.05 0.092 0.092 100.00    
21 กรมการขนส่งทางบก 3.778 2.783 73.67            
22 กรมทางหลวง 3.416 2.563 75.01 235.279 46.796 19.89    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.343 1.543 65.83            
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.452 2.630 76.20          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.714 1.079 62.96 0.400 0.313 78.25    
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.261 1.037 82.26 0.726 0.726 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 2.451 1.821 74.29 0.050 0.050 100.00    
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.749 0.531 70.90            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.857 5.351 68.11            
30 กรมการปกครอง 218.273 171.425 78.54 0.140 0.000 0.00    
31 กรมการพัฒนาชุมชน 13.671 10.879 79.57            
32 กรมที่ดิน 3.419 2.373 69.41 0.063 0.063 100.00    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.242 0.935 75.32            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.404 1.783 74.16 17.444 12.276 70.37    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 485.460 461.396 95.04 67.280 57.331 85.21    
36 กรมคุมประพฤติ 3.565 2.832 79.45            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.812 2.229 79.25 0.041 0.041 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 28.171 25.528 90.62 0.722 0.097 13.44    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.503 1.065 70.83 0.033 0.033 100.00    
40 กรมการจัดหางาน 2.537 1.850 72.94            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.440 2.777 62.55 0.401 0.293 73.11    
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.565 1.198 76.56 1.232 1.232 99.97    
43 สนง.ประกันสังคม 1.222 0.852 69.71            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.173 1.646 75.75            
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 61.570 45.293 73.56            
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1029.889 989.034 96.03 13.256 6.064 45.74    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 18.574 16.296 87.73            
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 93.608 79.903 85.36 2.085 2.079 99.74    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 437.911 409.568 93.53 16.746 9.280 55.42    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.656 1.539 57.92 1.232 1.232 99.97    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16.120 11.929 74.00            
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 28.501 22.324 78.33            
53 สนง.อัยการสูงสุด 14.098 12.678 89.93            
54 กรมทางหลวงชนบท 66.652 23.032 34.56 47.467 14.281 30.09    
55 กรมบังคับคดี 0.100 0.100 100.00            
56 อุทัยธานี 77.354 46.741 60.42 63.784 42.284 66.29    
57 งบกลาง 78.072 88.504 113.36            
  รวม 2,785.390 2,527.880 90.75 1,022.465 513.008 50.17  

 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2) ม.ค.57 - มี.ค.57  (ร้อยละ 35 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.436 0.186 42.71            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0.987 0.573 58.03            
3 กองทัพบก 5.021 4.930 98.19            
4 กรมธนารักษ์ 0.587 0.206 35.15            
5 กรมบัญชีกลาง 0.757 0.247 32.59            
6 กรมสรรพสามิต 1.313 0.585 44.58            
7 กรมสรรพากร 2.029 1.102 54.31            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 3.888 1.572 40.43            
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12.195 4.663 38.24 0.596 0.543 91.11    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.513 1.564 62.25            
12 กรมชลประทาน 7.728 3.423 44.29 439.484 104.263 23.72    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.607 2.402 52.12 0.058 0.058 100.00    
14 กรมประมง 6.598 2.831 42.90            
15 กรมปศุสัตว์ 12.773 6.256 48.98            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 3.434 1.984 57.77 13.181 6.236 47.31    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 8.684 4.523 52.09 1.321 0.000 0.00    
18 กรมวิชาการเกษตร 8.412 4.862 57.80 11.749 0.761 6.47    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 21.996 16.648 75.69            
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.881 1.848 47.62 0.092 0.000 0.00    
21 กรมการขนส่งทางบก 3.778 1.828 48.40            
22 กรมทางหลวง 2.855 1.553 54.41 197.689 13.053 6.60    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.343 0.734 31.34            
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.148 1.729 54.90          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.714 0.505 29.49 0.400 0.000 0.00    
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.261 0.493 39.09 0.726 0.726 100.00    
27 กรมการค้าภายใน 2.327 1.081 46.44 0.050 0.050 100.00    
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.577 0.357 61.84            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.523 2.687 41.20            
30 กรมการปกครอง 162.334 111.451 68.66            
31 กรมการพัฒนาชุมชน 11.798 7.991 67.73            
32 กรมที่ดิน 3.352 1.502 44.81 0.063 0.063 100.00    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.192 0.431 36.15            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.255 1.139 50.50 17.444 8.508 48.77    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 482.949 452.176 93.63 50.662 41.244 81.41    
36 กรมคุมประพฤติ 3.093 1.852 59.87            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.661 1.444 54.28 0.041 0.041 100.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 21.669 17.010 78.50 0.097 0.000 0.00    
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.503 0.727 48.37 0.033 0.033 100.00    
40 กรมการจัดหางาน 2.534 1.172 46.26            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.440 1.655 37.27 0.401 0.293 73.11    
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.500 0.851 56.74 1.232 1.232 99.97    
43 สนง.ประกันสังคม 1.057 0.562 53.14            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.011 1.090 54.22            
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 48.643 26.925 55.35            
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 733.535 681.822 92.95 11.815 1.212 10.26    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 16.218 9.446 58.24            
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 66.820 54.369 81.37 2.165 0.085 3.92    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 296.389 269.646 90.98 16.046 7.030 43.81    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.656 0.958 36.08 1.232 1.232 99.97    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 14.012 6.995 49.92            
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 28.221 19.822 70.24            
53 สนง.อัยการสูงสุด 13.366 8.009 59.93            
54 กรมทางหลวงชนบท 0.024 0.000 0.00 9.818 7.367 75.04    
55 กรมบังคับคดี 0.100 0.068 67.60            
56 อุทัยธานี 84.775 23.518 27.74 56.363 16.773 29.76    
57 งบกลาง 47.585 54.834 115.23            
  รวม 2,189.057 1,828.837 83.54 832.758 210.803 25.31  

 
                     
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1 ) 1ต.ค.56 - ธ.ค.56   (ร้อยละ 15  ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.228 0.046 20.30            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0.659 0.187 28.39            
3 กองทัพบก 2.681 2.373 88.51            
4 กรมธนารักษ์ 0.376 0.053 13.99            
5 กรมบัญชีกลาง 0.532 0.116 21.71            
6 กรมสรรพสามิต 0.938 0.288 30.71            
7 กรมสรรพากร 1.148 0.577 50.26            
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 3.112 0.482 15.47 0.019 0.000 0.00    
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10.468 1.265 12.09 0.596 0.000 0.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.449 0.412 16.83            
12 กรมชลประทาน 3.519 1.085 30.82 294.922 15.481 5.25    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.607 1.227 26.63 0.033 0.033 100.00    
14 กรมประมง 3.626 1.130 31.15            
15 กรมปศุสัตว์ 12.507 2.663 21.29            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 2.168 0.670 30.91 13.181 0.205 1.55    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 6.771 1.585 23.42            
18 กรมวิชาการเกษตร 4.998 1.717 34.34 4.183 0.000 0.00    
19 กรมสงเสริมสหกรณ์ 20.545 8.874 43.19            
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.433 0.956 27.85            
21 กรมการขนส่งทางบก 2.761 0.892 32.31            
22 กรมทางหลวง 2.855 0.617 21.61 19.062 5.378 28.21    
23 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.353 0.337 24.87            
24 สนง.สถิติแห่งชาติ 1.538 0.821 53.38          
25 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.444 0.190 13.19 0.400 0.000 0.00    
26 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.883 0.246 27.88 0.727 0.095 13.09    
27 กรมการค้าภายใน 1.848 0.830 44.91 0.050 0.000 0.00    
28 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.373 0.172 46.14            
29 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.125 0.613 10.01            
30 กรมการปกครอง 99.100 54.115 54.61            
31 กรมการพัฒนาชุมชน 11.682 1.820 15.58            
32 กรมที่ดิน 3.123 0.632 20.25 0.063 0.000 0.00    
33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.413 0.143 34.63            
34 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.255 0.505 22.40 17.444 3.973 22.78    
35 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 237.782 227.379 95.63 14.266 4.728 33.14    
36 กรมคุมประพฤติ 3.093 0.869 28.09            
37 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.661 0.666 25.03 0.041 0.000 0.00    
38 กรมราชทัณฑ์ 13.237 8.644 65.31            
39 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 0.796 0.242 30.43 0.033 0.033 100.00    
40 กรมการจัดหางาน 2.534 0.442 17.45            
41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.279 0.684 15.98 0.401 0.000 0.00    
42 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.487 0.241 16.18 1.232 0.000 0.00    
43 สนง.ประกันสังคม 0.587 0.194 33.11            
44 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.088 0.328 15.73            
45 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 43.668 9.613 22.01            
46 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 403.045 371.492 92.17 1.111 0.000 0.00    
47 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 13.082 3.472 26.54            
48 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 34.437 25.643 74.46 2.165 0.000 0.00    
49 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 149.193 124.690 83.58 15.801 0.000 0.00    
50 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.656 0.341 12.82 1.232 0.000 0.00    
51 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10.724 1.664 15.52            
52 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 27.577 8.410 30.50            
53 สนง.อัยการสูงสุด 13.332 3.840 28.80            
54 กรมทางหลวงชนบท 0.024 0.000 0.00 5.483 2.797 51.00    
55 กรมบังคับคดี 0.100 0.020 19.76            
56 อุทัยธานี 84.775 5.355 6.32 56.363 0.000 0.00    
57 งบกลาง 23.763 27.701 116.57            
  รวม 1,295.438 909.569 70.21 448.808 32.723 7.29