รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4 ) .. - ..56    (ร้อยละ 80 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ต่ำกว่าࡳ

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.584 0.584 100.00            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.778 1.778 100.00            
3 กองทัพบก 9.690 9.690 100.00            
4 กรมธนารักษ์ 0.522 0.522 100.00            
5 กรมบัญชีกลาง 0.741 0.741 100.00 0.024 0.024 100.00    
6 กรมสรรพสามิต 1.699 1.680 98.87 15.005 0.000 0.00    
7 กรมสรรพากร 2.724 2.724 100.00 2.014 2.014 100.00    
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 5.555 5.473 98.52 0.056 0.047 84.43    
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 17.846 17.836 99.94 1.230 1.220 99.21    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.879 3.879 99.99 0.926 0.925 99.95    
12 กรมชลประทาน 6.528 6.487 99.37 511.860 435.465 85.07    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.071 5.071 100.00            
14 กรมประมง 8.930 8.835 98.93 0.095 0.095 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 15.600 15.598 99.99 0.097 0.097 100.00    
16 กรมพัฒนาที่ดิน 5.315 5.306 99.83 29.942 29.120 97.26    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 16.577 16.577 100.00 2.595 2.595 100.00    
18 กรมสงเสริมสหกรณ์ 27.972 27.972 100.00 0.159 0.159 100.00    
19 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.721 6.721 100.00 0.098 0.098 100.00    
20 กรมการขนส่งทางบก 4.090 4.089 99.98            
21 กรมทางหลวง 2.909 2.908 99.96 251.336 187.920 74.77    
22 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.021 2.021 100.00            
23 สนง.สถิติแห่งชาติ 5.939 5.939 100.00 0.155 0.155 100.00  
24 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.885 1.882 99.85            
25 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.334 1.334 100.00            
26 กรมการค้าภายใน 1.925 1.925 99.99 0.038 0.038 100.00    
27 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.758 0.758 100.00            
28 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.012 9.012 100.00            
29 กรมการปกครอง 233.803 233.721 99.97 6.227 6.125 98.36    
30 กรมการพัฒนาชุมชน 12.264 12.264 100.00            
31 กรมที่ดิน 4.893 4.893 99.99 0.480 0.480 100.00    
32. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.884 1.873 99.43 10.171 7.892 77.59    
33 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.186 3.185 99.96 21.085 14.628 69.38    
34 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 474.602 466.854 98.37 237.026 128.979 54.42    
35 กรมคุมประพฤติ 5.679 5.671 99.87            
36 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.546 2.733 107.36            
37 กรมราชทัณฑ์ 31.161 31.142 99.94 1.548 1.548 100.00    
38 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.393 2.393 100.00            
39 กรมการจัดหางาน 2.376 2.375 99.95            
40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.315 5.309 99.87 0.415 0.415 99.93    
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.506 1.506 100.00 0.129 0.129 100.00    
42 สนง.ประกันสังคม 0.739 0.729 98.60            
43 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.588 2.588 100.00 0.185 0.185 100.00    
44 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 67.362 67.541 100.27 0.467 0.467 100.00    
45 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,194.878 1,185.143 99.19 50.787 30.061 59.19    
46 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 28.664 32.046 111.80 0.170 0.170 100.00    
47 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 112.501 110.801 98.46 9.914 6.019 60.71    
48 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 568.911 568.594 99.94 4.108 4.088 99.52    
49 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.854 2.854 100.00            
50 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16.932 16.932 100.00            
51 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 152.402 151.875 99.65            
52 สนง.อัยการสูงสุด 39.376 36.454 92.58            
53 กรมทางหลวงชนบท 0.031 0.031 99.95 191.382 142.536 74.48    
54 กรมบังคับคดี 0.080 0.080 100.00            
55 อุทัยธานี 43.870 41.889 95.49 93.398 81.962 87.76    
56 งบกลาง 108.122 124.777 115.40 144.968 25.219 17.40    
  รวม 3,288.521 3,283.595 99.85 1,588.090 1,110.875 69.95  

 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3 ) .. - .. 56        (ร้อยละ 50 ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ӡࡳ

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.584 0.395 67.61            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.784 1.280 71.74            
3 กองทัพบก 7.601 7.374 97.01            
4 กรมธนารักษ์ 0.484 0.286 59.12            
5 กรมบัญชีกลาง 0.620 0.429 69.20            
6 กรมสรรพสามิต 1.677 1.174 69.99 15.500 0.000 0.00    
7 กรมสรรพากร 2.713 2.567 94.63 2.014 2.014 100.00    
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 5.163 2.696 52.22 0.056 0.047 84.43    
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12.073 9.011 74.64 0.300 0.300 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.500 2.769 79.10 0.926 0.925 99.95    
12 กรมชลประทาน 6.598 4.602 69.75 403.159 175.538 43.54    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.934 3.890 78.85            
14 กรมประมง 8.000 4.861 60.76 0.095 0.095 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 14.761 10.131 68.63            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 5.155 3.797 73.65 29.942 17.635 58.90    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 15.384 11.841 76.97 2.646 2.146 81.10    
18 กรมสงเสริมสหกรณ์ 18.839 15.345 81.46 0.015 0.015 100.00    
19 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.000 4.089 68.15            
20 กรมการขนส่งทางบก 3.788 2.895 76.43            
21 กรมทางหลวง 2.685 1.942 72.32 203.625 90.115 44.26    
22 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.922 1.482 77.13            
23 สนง.สถิติแห่งชาติ 5.600 4.568 81.57          
24 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.885 1.255 66.60            
25 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.430 0.989 69.15            
26 กรมการค้าภายใน 2.081 1.752 84.17 0.038 0.038 100.00    
27 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.751 0.547 72.88            
28 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.938 6.588 83.00            
29 กรมการปกครอง 206.034 169.715 82.37 6.227 3.854 61.89    
30 กรมการพัฒนาชุมชน 11.840 9.103 76.88            
31 กรมที่ดิน 3.372 2.498 74.08 0.480 0.040 8.33    
32. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.614 1.500 92.93 9.996 0.000 0.00    
33 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.186 1.987 62.36 21.085 11.438 54.25    
34 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 482.366 468.388 97.10 139.515 105.834 75.86    
35 กรมคุมประพฤติ 5.533 4.315 77.98            
36 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.632 2.012 76.45            
37 กรมราชทัณฑ์ 25.861 21.854 84.50 1.549 0.234 15.10    
38 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.354 2.052 87.17            
39 กรมการจัดหางาน 2.376 1.795 75.53            
40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.265 3.569 67.78 0.415 0.000 0.00    
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.505 1.032 68.55 0.129 0.129 100.00    
42 สนง.ประกันสังคม 0.739 0.526 71.15            
43 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.409 1.700 70.56 0.185 0.185 100.00    
44 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 63.037 41.065 65.14 0.467 0.467 100.00    
45 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 922.942 881.168 95.47 30.923 12.736 41.19    
46 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 26.779 15.887 59.33 0.170 0.000 0.00    
47 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 91.846 78.448 85.41 7.914 3.001 37.92    
48 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 415.261 400.044 96.34 4.010 2.348 58.55    
49 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.824 1.851 65.53            
50 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15.645 12.743 81.45            
51 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 150.933 143.956 95.38            
52 สนง.อัยการสูงสุด 33.811 31.769 93.96            
53 กรมทางหลวงชนบท 0.031 0.004 12.32 164.253 83.167 50.63    
54 กรมบังคับคดี 0.080 0.080 100.00            
55 อุทัยธานี 43.870 26.300 59.95 93.398 59.212 63.40    
56 งบกลาง 70.962 82.432 116.16 25.393 23.493 92.52    
  รวม 2,739.057 2,516.348 91.87 1,164.425 595.006 51.10

 

 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2 ) ..56 -  ..56     (ร้อยละ 25  ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ӡࡳ

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.556 0.253 45.60            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.784 0.586 32.87            
3 กองทัพบก 5.284 4.914 92.99            
4 กรมธนารักษ์ 0.381 0.166 43.54            
5 กรมบัญชีกลาง 0.524 0.257 49.09            
6 กรมสรรพสามิต 1.541 0.791 51.33 15.500 0.000 0.00    
7 กรมสรรพากร 2.707 1.921 70.97 2.019 2.014 99.73    
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 3.939 1.632 41.42 0.056 0.016 29.07    
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10.757 5.435 50.33 0.300 0.300 100.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.109 1.769 56.88 0.926 0.925 99.95    
12 กรมชลประทาน 6.598 2.867 43.46 334.483 55.372 16.55    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.934 2.527 51.21            
14 กรมประมง 6.653 3.338 50.18 0.095 0.095 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 12.830 6.907 53.84            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 3.870 2.491 64.37 27.374 7.308 26.70    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 14.294 6.674 46.69 2.646 2.053 77.60    
18 กรมสงเสริมสหกรณ์ 15.900 9.620 60.50 0.015 0.015 100.00    
19 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.364 2.630 49.02            
20 กรมการขนส่งทางบก 3.788 1.946 51.38            
21 กรมทางหลวง 2.483 1.108 44.62 147.424 15.873 10.77    
22 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.879 0.838 44.59            
23 สนง.สถิติแห่งชาติ 3.799 1.805 47.51          
24 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.885 0.804 42.67            
25 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.424 0.647 45.43            
26 กรมการค้าภายใน 1.960 1.295 66.08 0.038 0.038 100.00    
27 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.731 0.363 49.64            
28 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.768 4.785 61.59            
29 กรมการปกครอง 163.326 112.409 68.82 6.227 0.984 15.80    
30 กรมการพัฒนาชุมชน 9.709 6.244 64.31            
31 กรมที่ดิน 3.356 1.455 43.34 0.040 0.040 100.00    
32. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.399 0.829 59.28            
33 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.879 1.140 39.58 13.990 0.039 0.28    
34 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 272.745 235.406 86.31 98.603 80.312 81.45    
35 กรมคุมประพฤติ 5.536 3.385 61.13            
36 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.482 1.323 53.31            
37 กรมราชทัณฑ์ 17.174 13.045 75.96 0.235 0.050 21.29    
38 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.137 1.322 61.84            
39 กรมการจัดหางาน 2.376 1.239 52.13            
40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.265 2.233 42.40 0.415 0.000 0.00    
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.512 0.689 45.54 0.120 0.120 100.00    
42 สนง.ประกันสังคม 0.674 0.341 50.69            
43 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.461 1.004 40.81 0.187 0.185 99.20    
44 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 44.830 24.484 54.61 0.775 0.025 3.23    
45 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 633.973 585.480 92.35 29.658 0.246 0.83    
46 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 23.741 9.495 39.99 0.198 0.000 0.00    
47 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 71.290 52.567 73.74 6.294 1.157 18.38    
48 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 268.347 249.828 93.10 4.010 0.090 2.24    
49 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.784 1.039 37.32            
50 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 13.258 6.909 52.11            
51 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 150.975 133.488 88.42            
52 สนง.อัยการสูงสุด 30.204 24.658 81.64            
53 กรมทางหลวงชนบท 0.031 0.004 12.32 63.841 22.351 35.01    
54 กรมบังคับคดี 0.080 0.039 48.81            
55 อุทัยธานี 43.220 16.542 38.28 94.048 25.807 27.44    
56 งบกลาง 48.960 57.453 117.35 23.493 23.493 100.00    
  รวม 1,951.466 1,612.419 82.63 873.010 238.908 27.37

 

 
                     
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 ) 1ต.ค.55 - ...55   (ร้อยละ 10  ของงบลงทุน)
  งบประจำ งบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุน

 

ลำดับที่

จังหวัดอุทัยธานี งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

ปกติ

ӡࡳ

 

1

กรมประชาสัมพันธ์ 0.401 0.050 12.37            
2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1.980 0.127 6.43            
3 กองทัพบก 2.931 2.389 81.53            
4 กรมธนารักษ์ 0.300 0.051 17.10            
5 กรมบัญชีกลาง 0.310 0.109 35.16            
6 กรมสรรพสามิต 1.053 0.392 37.26 15.500 0.000 0.00    
7 กรมสรรพากร 2.055 0.758 36.91 2.019 0.000 0.00    
8 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
9 สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 3.893 0.662 17.00 0.025 0.016 65.12    
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.724 1.118 12.82 0.300 0.210 70.00    
11 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.091 0.536 17.33 0.926 0.925 99.95    
12 กรมชลประทาน 3.593 0.964 26.83 188.916 24.013 12.71    
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.876 0.872 22.50            
14 กรมประมง 3.271 1.080 33.01 0.095 0.095 100.00    
15 กรมปศุสัตว์ 12.681 2.821 22.25            
16 กรมพัฒนาที่ดิน 3.479 1.085 31.19 10.481 0.721 6.88    
17 กรมสงเสริมการเกษตร 7.809 2.878 36.86 2.646 0.000 0.00    
18 กรมสงเสริมสหกรณ์ 15.947 5.151 32.30 0.015 0.000 0.00    
19 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.714 0.845 22.75            
20 กรมการขนส่งทางบก 2.592 0.941 36.29            
21 กรมทางหลวง 2.210 0.452 20.45 48.673 4.284 8.80    
22 สนง.ปลัดกท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.779 0.363 20.40            
23 สนง.สถิติแห่งชาติ 1.102 0.875 79.39          
24 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.885 0.339 18.00            
25 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.266 0.304 24.02            
26 กรมการค้าภายใน 1.532 0.151 9.85 0.038 0.000 0.00    
27 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.548 0.174 31.68            
28 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.606 3.439 45.22            
29 กรมการปกครอง 102.995 54.703 53.11 4.143 0.000 0.00    
30 กรมการพัฒนาชุมชน 7.901 1.311 16.60            
31 กรมที่ดิน 3.347 0.621 18.57 0.045 0.040 88.89    
32. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.993 0.408 41.14            
33 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.428 0.494 20.35 13.840 0.000 0.00    
34 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 238.918 228.812 95.77 87.865 56.506 64.31    
35 กรมคุมประพฤติ 4.136 1.533 37.06            
36 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2.503 0.630 25.18            
37 กรมราชทัณฑ์ 6.049 2.930 48.43            
38 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.971 0.273 13.87            
39 กรมการจัดหางาน 2.131 0.464 21.79            
40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.405 0.705 16.01            
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.408 0.186 13.22 0.120 0.120 99.67    
42 สนง.ประกันสังคม 0.545 0.166 30.49            
43 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.331 0.432 18.51 0.187 0.000 0.00    
44 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 31.347 8.669 27.65 0.472 0.025 5.30    
45 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 326.441 300.365 92.01 10.769 0.000 0.00    
46 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา 17.307 2.871 16.59 0.198 0.000 0.00    
47 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 40.040 25.378 63.38 3.300 0.000 0.00    
48 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 137.176 119.230 86.92 2.632 0.000 0.00    
49 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.784 0.344 12.34            
50 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 9.756 0.966 9.91            
51 สนง.ตำรวจแห่งชาติ 95.022 74.257 78.15            
52 สนง.อัยการสูงสุด 30.204 20.641 68.34            
53 กรมทางหลวงชนบท 0.031 0.000 0.00 2.033 1.099 54.06    
54 กรมบังคับคดี 0.080 0.000 0.00            
55 อุทัยธานี 43.220 5.658 13.09 94.048 0.000 0.00    
56 งบกลาง 26.000 30.559 117.53 23.493 0.000 0.00    
  รวม 1,242.735 913.213 73.48 512.779 88.054 17.17