จุดหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีกตายและมีการทำลายสัตว์ปีก ปี 2553