ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่จังหวัดอุทัยธานี นำมาเผยแผ่ให้แก่ชาวจังหวัดอุทัยธานี     
 • นโยบายรัฐบาล
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   
  พ.ศ.2540
 • ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 • แผนงาน / โครงการ
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติงาน
 • แบบสอบถาม
 • คำขอข้อมูลข่าวสาร
 • หนังสือร้องเรียน
 • หนังสือร้องทุกข์
 • ศูนย์ข้อมูลฯ สสจ.อน.
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
 • การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • (1) โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่
 • (2) การดำเนินการ
 • no registration counter


  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจังหวัดอุทัยธานี

  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

  สามารถเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

  หรือที่ http://www.uthaithani.go.th และ E-mail : Uthaithani@moi.go.th

  ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้พร้อมสำหรับประชาชนเข้าตรวจดู

  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

  1.ผลการพิจารณาจ้างโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  2.ผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ มิติ การพัฒนาองค์การจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556(อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  3.ผลการพิจารณาจ้างโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดทำโปรแกรมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  4.ผลการพิจารณาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกดาราพาเที่ยวไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา7(4)

  1.นโนบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์)

  2.ผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด

  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณ

  1.โครงการตามแผนงบประมาณจังหวัดปี 2556

  2.แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560

  3.แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2553-2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  4.การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โครงการสำคัญเร่งด่วน(Flagship)พื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัย

  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

  1.หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  2.ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

  3.คู่มือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

  4.คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค(ในส่วนภูมิภาค)(อยู่ในแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯ)

  5.ขั้นตอนการร้องเรียนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  6.คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

  7.คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  8.คู่มือการปฏิบัติงานการบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา (ไม่มี)

  มาตรา 9 (6) สัญญาสำคัญของรัฐ

  1.สัญญาจ้างโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  2.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ มิติ การพัฒนาองค์การจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556(อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  3.สัญญาจ้างโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดทำโปรแกรมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556 (อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  4.สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกดาราพาเที่ยวไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556(อยู่ในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

  1.คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี

  ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มกราคม 2555

  ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2555

  2.การประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

  เดือนตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มเติม เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มี)