สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตามแบบ สขร.1)ของส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานจังหวัด
- ที่ทำการปกครองจังหวัด
-สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- สนง.ที่ดินจังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
- สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สนง.สถิติจังหวัด

กรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงแรงงาน
- สนง.แรงงานจังหวัด
- สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- สนง.จัดหางานจังหวัด
- สนง.ประกันสังคมจังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- สนง.ประมงจังหวัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กระทรวงพาณิชย์
- สนง.พาณิชย์จังหวัด

กระทรวงคมนาคม
- สนง.ขนส่งจังหวัด

กระทรวงวัฒนธรรม
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
-
สนง.พระพุทธศาสนา

สำนักนายกรัฐมนตรี
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด

กระทรวงการคลัง
- สนง.คลังจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด

กระทรวงยุติธรรม
- เรือนจำจังหวัด
- สนง.คุมประพฤติจังหวัด
- สนง.บังคับคดีจังหวัด(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ใช้งบส่วนกลาง

กระทรวงอุตสาหกรรม

- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด