บัญชีโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551   จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอบ้านไร่
รหัส แผนงาน สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ
โครงการ โครงการ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล เริ่มต้น สิ้นสุด (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
  แผนงานที่ 1  สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน            
51031001 อบรมช่างก่อสร้าง  กระแหน่ 9 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031002 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแปรรูป ห้วยลึก 10 คอกควาย มีนาคม เมษายน 110,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  สับปะรด              
51031003 อบรมการกรีดยางและติดตายาง ห้วยน้ำดี 12 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031004 ศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแปรรูป ห้วยน้ำดี 12 คอกควาย มีนาคม เมษายน 110,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  สับปะรด              
51031005 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เจ้าวัด 1 เจ้าวัด มกราคม กันยายน 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031006 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เจ้าวัด 1 เจ้าวัด มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031007 ฝึกอบรมช่างเย็บผ้า บุ่ง 5 เจ้าวัด มกราคม มีนาคม 102,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031008 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแปรรูป ทัพหมัน 3 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 108,600 หมู่บ้าน/ชุมชน
  สับปะรด              
51031009 อบรมฝึกงานช่างในหมู่บ้าน ป่าบัว 9 ทัพหลวง มีนาคม มีนาคม 148,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031010 พัฒนาฝีมือแรงงาน เนินคีรี 10 ทัพหลวง มีนาคม มีนาคม 164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031011 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ ศิลาทอง 12 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 1  สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน (ต่อ)            
51031012 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและ บึง 1 บ้านบึง มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์              
51031013 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พูลสุข 2 บ้านบึง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031014 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นาตาโพ 3 บ้านบึง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 97,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031015 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หน้าฝาย 4 บ้านบึง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 142,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031016 ฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ วังตอ 6 บ้านบึง มกราคม เมษายน 122,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031017 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ไร่ 1 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 200,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031018 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ไร่ 1 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031019 ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ หินตุ้ม 3 บ้านไร่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031020 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ป่าปก 7 บ้านไร่ มีนาคม พฤษภาคม 142,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031021 ส่งเสริมการหล่อเสาคอนกรีต ป่าปก 7 บ้านไร่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031022 ฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงสุกร หนองปรือ 8 บ้านไร่ มีนาคม มีนาคม 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031023 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ หนองปรือ 8 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 108,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 1  สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน (ต่อ)            
51031024 อบรมเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง และเห็ดบด บ่อน้อย 9 บ้านไร่ มีนาคม มีนาคม 145,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031025 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร ห้วยหนามตะเข้ 10 บ้านไร่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 121,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031026 พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หนองใหญ่ 11 บ้านไร่ มีนาคม พฤษภาคม 168,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031027 ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ หนองใหญ่ 11 บ้านไร่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031028 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เขาลูกโซ 1 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 108,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031029 จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เขาว่าน 4 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 102,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031030 อบรมส่งเสริมอาชีพช่างไม้ ใหม่คลองเคียน 5 ใหม่คลองเคียน มกราคม เมษายน 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031031 อบรมเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ ใหม่อัมพวัลย์ 6 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 140,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031032 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตระกรุด 7 เมืองการุ้ง กุมภาพันธ์ มีนาคม 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031033 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแปรรูป ตระกรุด 7 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  สับปะรด              
51031034 อบรมตู้เย็นข้างบ้าน ตากฟ้าดอนกล้วยหอม 10 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 142,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031035 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแปรรูป ตากฟ้าดอนกล้วยหอม 10 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 81,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  สับปะรด              
51031036 อบรมการเลี้ยงปลาดุก หนองขาม 11 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 1  สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน (ต่อ)            
51031037 อบรมทำผลิตภัณฑ์ก้อนเห็ดนางฟ้า หนองผักไทร 12 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 96,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031038 อบรมช่างปูน - ช่างไม้ หนองตายาย 13 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031039 อบรมผสมอาหารสัตว์ หนองฝาง 3 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 125,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031040 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรม ทำขนม หูช้าง 4 หูช้าง มกราคม เมษายน 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031041 ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ หูช้าง 4 หูช้าง กุมภาพันธ์ เมษายน 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031042 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พวงทอง 10 หูช้าง มีนาคม เมษายน 81,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031043 ฝึกอบรมช่างไม้ บ่อกระโดน 13 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 48,950 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031044 เรียนรู้ฝึกอาชีพช่างก่อสร้าง หนองจอก 1 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031045 ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า โคกสะอาด 6 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031046 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ คลองจันเจริญ 12 หนองจอก มีนาคม เมษายน 110,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031047 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พุตะเคียน 13 หนองจอก มีนาคม เมษายน 110,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
                 
    รวม 47 โครงการ     5,656,850 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด          
51032001 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ใต้ 1 แก่นมะกรูด กุมภาพันธ์ มีนาคม 149,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032002 ตู้เย็นข้างบ้าน ใหม่คลองอังวะ 3 แก่นมะกรูด มีนาคม มีนาคม 134,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032003 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ทองหลาง 2 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 122,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032004 ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ทุ่งน้อย 4 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 125,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032005 ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ไร่ใหม่ 8 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032006 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร และปลาดุก ป่าคาเฉลิมพระเกียรติ 13 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032007 กลุ่มเกษตรกรทำปุ๋ยหมักบ้านน้ำซึม น้ำซึม 16 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032008 จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ใหม่ร่มเย็น 6 เจ้าวัด มกราคม เมษายน 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032009 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ทัพหลวง 1 ทัพหลวง มีนาคม พฤษภาคม 124,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032010 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ใหม่หนองแก 4 ทัพหลวง มีนาคม มีนาคม 144,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032011 ปุ๋ยหมัก ป่าอูสามัคคี 7 ทัพหลวง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032012 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งอรุณ 8 ทัพหลวง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032013 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ แสงจันทร์ 11 ทัพหลวง มีนาคม มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032014 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านศิลาทอง ศิลาทอง 12 ทัพหลวง มีนาคม มีนาคม 264,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032015 ทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ห้วยบง 5 บ้านบึง มกราคม ธันวาคม 101,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด (ต่อ)        
51032016 ส่งเสริมกลุ่มจักสาน น้อยพัฒนา 6 บ้านไร่ มีนาคม พฤษภาคม 125,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032017 เพาะเห็ดนางฟ้า (ต่อยอดจากโครงการเดิม) หนองปรือ 8 บ้านไร่ กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032018 ตู้เย็นข้างบ้าน เก้าเลี้ยว 3 ใหม่คลองเคียน มกราคม มีนาคม 101,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032019 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกใน วงบ่อ ใหม่คลองไทร 3 เมืองการุ้ง กุมภาพันธ์ กันยายน 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032020 ปลูกผักสวนครัวในกระถางยางรถ(ตู้เย็นข้างบ้าน) หนองแกเชียงราย 8 เมืองการุ้ง มิถุนายน เมษายน 96,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032021 เลี้ยงปลาในกระชัง เขาวงษ์พรมจรรย์ 1 วังหิน กุมภาพันธ์ มีนาคม 101,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032022 ฝึกอบรมด้านการจักสานไม้ไผ่หรือจากวัสดุอื่นที่เหมาะสม วังหิน 3 วังหิน มกราคม เมษายน 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032023 ศึกษาดูงานโครงการปลูกผักปลอดสารพิษและการแปรรูป ใหม่ 4 วังหิน มีนาคม เมษายน 81,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  ผลิตภัณฑ์              
51032024 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหญ้าคา หนองยาว 6 วังหิน มกราคม กันยายน 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032025 เลี้ยงสุกรหลุม ร่องมะดูก 1 หูช้าง กุมภาพันธ์ สิงหาคม 122,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032026 ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซับสุราษฎร์ 2 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032027 ทำปุ๋ยหมักและผักสวนครัว พุสำโรง 5 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 56,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032028 เลี้ยงปลาดุก ชุมบางหลวง 6 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 97,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032029 เลี้ยงปลาดุก พุตาลิต 7 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด (ต่อ)        
51032030 ตู้เย็นข้างบ้าน สายรุ้งทอง 8 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 122,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032031 ตู้เย็นข้างบ้าน พวงทอง 10 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 142,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032032 ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ พวงทอง 10 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032033 เลี้ยงโคขุนเสริมอาชีพ ซับฝาเรือน 12 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 137,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032034 เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หนองไม้แก่น 3 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032035 ส่งเสริมรีไซเคิ้ลถุงพลาสติก หนองไม้ตาย 7 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 160,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032036 ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ จอมทอง 9 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032037 อบรมตั้งกลุ่มเย็บผ้า สุขสำราญ 15 หนองจอก กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032038 อบรมตั้งกลุ่มทำขนมจีน สุขสำราญ 15 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032039 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด แก่นเพชรไพลิน 16 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032040 ปลูกผักสวนครัว แก่นเพชรไพลิน 16 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 50,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032041 ส่งเสริมการผลิตอาหารผสมสำหรับสุกรฯ หนองบ่มกล้วย 1 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 240,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032042 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ ทุ่งนาสวน 2 หนองบ่มกล้วย มีนาคม เมษายน 67,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51032043 ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หนองคันดี 5 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ กันยายน 128,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด (ต่อ)        
51031044 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ หนองคันดี 5 หนองบ่มกล้วย มีนาคม เมษายน 81,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031045 อบรมช่างก่อสร้าง หนองหิน 6 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031046 อบรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน หนองหิน 6 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031047 ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ กล้วยหอม 7 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031048 ตู้เย็นข้างบ้าน กล้วยหอม 7 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 100,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031049 ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หนองแขยง 8 หนองบ่มกล้วย มีนาคม มีนาคม 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031050 เพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน ไทรงาม 9 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031051 ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เกษตรพัฒนา 10 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 129,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51031052 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ห้วยแห้ง 1 ห้วยแห้ง มีนาคม เมษายน 121,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
  การแปรรูปสับปะรด              
51031053 อบรมเกษตรกรเพื่อการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ผาทั่ง 2 ห้วยแห้ง มกราคม มีนาคม 121,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032054 ตู้เย็นข้างบ้าน นาทุ่งเชือก 4 ห้วยแห้ง มกราคม มีนาคม 122,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด (ต่อ)        
51032055 ศูนย์การเรียนรู้ทำบ่อปลาดุกในชุมชน สระ 5 ห้วยแห้ง กุมภาพันธ์ มีนาคม 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 55 โครงการ     6,754,600 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน              
51033001 แปรรูปสมุนไพร บุ่งโก 5 วังหิน 31 ม.ค. 51 -  30 ก.ย. 51 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 1 โครงการ     117,900 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 4  สนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทรองรับความอ่อนแอของระบบครอบครัวไทย          
   ไม่มี              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 0 โครงการ     0 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 5  ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน          
51035001 สร้างฝายแม้ว คลองเสลา 2 แก่นมะกรูด มีนาคม มีนาคม 129,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035002 ฝายแม้ว อีมาด อีทราย 4 แก่นมะกรูด มีนาคม มีนาคม 129,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035003 ฝายแม้ว น้ำพุ 1 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 137,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035004 ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา น้ำพุ 1 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 300,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035005 ปลูกป่าชุมชน ดง 3 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 165,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035006 ปลูกป่าชุมชน น้อย 5 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 165,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035007 ฝายแม้ว ห้วยลึก 10 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 168,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035008 ปลูกป่าชุมชน ปางสวรรค์ 11 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035009 ฝายแม้ว เจดีย์ 14 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035010 ปลูกป่าชุมชน เขาน้อย 2 เจ้าวัด มกราคม มีนาคม 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035011 ปลูกป่าชุมชน ใหม่ลำปาง 3 เจ้าวัด มกราคม กันยายน 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035012 ปลูกป่าชุมชน อีพุงใหญ่ 4 เจ้าวัด มกราคม มีนาคม 142,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035013 ปลูกไผ่หวานประจำหมู่บ้าน หนองใหญ่พัฒนา 7 เจ้าวัด มกราคม มีนาคม 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035014 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าชุมชน สวนพลู 5 ทัพหลวง กุมภาพันธ์ มีนาคม 164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 5  ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (ต่อ)        
51035015 ปลูกป่า ไร่พริก 7 บ้านบึง มกราคม เมษายน 97,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035016 ฝายแม้ว ไร่ 1 บ้านไร่ มีนาคม พฤษภาคม 145,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035017 ปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชน หินตุ้ม 3 บ้านไร่ มีนาคม มีนาคม 125,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035018 ฝายแม้ว หัวนา 4 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 97,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035019 ฝายแม้ว พุบอน 5 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 102,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035020 ปลูกไผ่หวานเพื่อชุมชน ใหม่ 4 วังหิน มกราคม ธันวาคม 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035021 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ หูช้าง 4 หูช้าง มีนาคม เมษายน 94,500 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035022 ปลูกหญ้าแฝก พุสำโรง 5 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 60,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035023 ปลูกป่าชุมชน สุขเสมอ 11 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035024 ปลูกป่าชุมชน นา 6 ห้วยแห้ง มกราคม มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
                 
    รวม 24 โครงการ     3,219,900 บาท
  รวมทั้งสิ้น  4  แผนงาน รวมทั้งสิ้น 127 โครงการ     ######## บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 1  สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน            
   ไม่มี              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 0 โครงการ     0 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด          
51032056 ฝึกอบรมประกอบอาหาร ทัพคล้าย 2 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 144,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032057 ส่งเสริมฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน ทัพหมัน 3 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032058 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง ทุ่งนา 6 ทัพหลวง มีนาคม พฤษภาคม 121,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032059 ฝึกอบรมฝีมือช่างก่อสร้าง ป่าแดง 13 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032060 อบรมพัฒนาอาชีพช่างก่อสร้าง ภูจวง 14 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032061 อบรมพัฒนาอาชีพช่างก่อสร้าง พุต่อ 15 ทัพหลวง มีนาคม เมษายน 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032062 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บึง 1 บ้านบึง กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032063 อบรมเลี้ยงโคเนื้อ พุแก้ว 1 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032064 อบรมสมาชิกดำเนินงานร้านค้าชุมชน หนองอาสา 2 เมืองการุ้ง มกราคม เมษายน 141,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032065 ฝึกอบรมผู้เลี้ยงโค-กระบือ เมืองการุ้ง 4 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 145,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032066 ฝึกอบรมผู้เลี้ยงโค คลองโป่ง 5 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 121,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032067 อบรมเลี้ยงโคเนื้อ ซอยสามัคคี 9 เมืองการุ้ง มีนาคม เมษายน 117,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032068 ฝึกอบรมสัมมนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพช่างไม้ สะนำ 2 บ้านไร่ มีนาคม เมษายน 124,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032069 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร วังพง 2 วังหิน มกราคม กันยายน        101,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032070 ฝึกอบรมอาชีพช่างปูน ใหม่โพธิ์งาม 2 หนองจอก มีนาคม เมษายน 69,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด          
51032071 ฝึกอบรมช่างปูน ทัพไฟไหม้ 4 หนองจอก มีนาคม เมษายน 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032072 อบรมฝึกอาชีพช่างปูน-ช่างเชื่อม พุกร่าง 8 หนองจอก มีนาคม เมษายน 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032073 อบรมฝึกอาชีพช่างปูน-ช่างเชื่อม แม่ระมาดพัฒนา 9 หนองจอก มีนาคม เมษายน 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032074 อบรมพัฒนาอาชีพช่างก่อสร้าง หนองสองห้อง 10 หนองจอก มีนาคม เมษายน 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032075 อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ แสนสุข 14 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032076 อบรมอาชีพช่างปูน ลานคา 3 หนองบ่มกล้วย มีนาคม เมษายน 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032077 อบรมช่างปูน หนองแกขัดสมาธิ 4 หนองบ่มกล้วย มีนาคม เมษายน 116,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032078 อบรมช่างปูน ทุ่งมะมุย 11 หนองบ่มกล้วย มีนาคม เมษายน 149,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032079 ฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ตู้เย็นข้างบ้าน) ห้วยแห้ง 1 ห้วยแห้ง กุมภาพันธ์ มิถุนายน        164,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032080 ส่งเสริมครัวเรือนตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง ป่ากล้วย 3 ห้วยแห้ง มกราคม มีนาคม        145,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032081 ฝึกอบรมช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ห้วยพูล 7 ห้วยแห้ง มีนาคม เมษายน 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032082 อบรมฝึกอาชีพช่างปูน-ช่างเชื่อม-ช่างไม้ เขาขวาง 8 ห้วยแห้ง มีนาคม เมษายน 157,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032083 ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร หนองหูลิง 9 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 97,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032084 ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ หนองแกสามัคคี 11 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 120,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032085 ฝึกอบรมช่างปูน บ่อกระโดน 13 หูช้าง กุมภาพันธ์ มีนาคม 48,950 หมู่บ้าน/ชุมชน
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 2  กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด          
51032086 อบรมช่างก่อสร้าง เขาลูกโซ่ 1 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032087 อบรมช่างก่อสร้าง คลองตะขาบ 2 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032088 ฝึกอบรมช่างปูน อีตูบ 6 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 96,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032089 อบรมฝึกอาชีพช่างปูน ไก่ดิ้น 7 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 139,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51032090 อบรมช่างปูน อุดมสุข 8 ใหม่คลองเคียน มีนาคม เมษายน 136,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 35 โครงการ     4,598,050 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน              
   ไม่มี              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 0 โครงการ     0 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 4  สนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทรองรับความอ่อนแอของระบบครอบครัวไทย          
   ไม่มี              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    รวม 0 โครงการ     0 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ
  แผนงานที่ 5  ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน          
51035025 พัฒนาแหล่งน้ำของหมู่บ้าน ใหม่ 6 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 165,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035026 พัฒนาแหล่งน้ำของหมู่บ้าน ห้วยคต 7 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 159,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035027 พัฒนาแหล่งน้ำของหมู่บ้าน คุ้มเกล้า 15 คอกควาย มีนาคม มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035028 ก่อสร้างฝายเรียงหินชะลอน้ำฯ ใหม่โพธิ์งาม 2 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 70,000 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035029 สร้างฝายเรียงหินชะลอน้ำฯ หนองไม้แก่น 3 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 119,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035030 ฝายเรียงหินชะลอน้ำ จัน 5 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 210,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035031 ฝายเรียงหินชะลอน้ำ ฯ คลองจันเจริญ 12 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 140,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035032 ฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ พุตะเคียน 13 หนองจอก กุมภาพันธ์ มีนาคม 148,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
51035033 น้ำสะอาดเพื่อบริโภค ทุ่งนาสวน 2 หนองบ่มกล้วย กุมภาพันธ์ มีนาคม 168,400 หมู่บ้าน/ชุมชน
    รวม 9 โครงการ     1,302,700 บาท
  รวมทั้งสิ้น  2  แผนงาน รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ     5,900,750 บาท
(นายอุดม   พัวสกุล) (นายผดุง   วงษ์ทองคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ