คำขอข้อมูลข่าวสาร

 

เขียนที่..............................................................

 

วันที่.............................................................................

 

เรื่อง       ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

เรียน       ...........................................................

 

                     ข้าพเจ้า.................................................... ตำแหน่ง/อาชีพ ......................................................

อยู่บ้านเลขที่ .................. ตำบล ................................. อำเภอ .......................... จังหวัด ............................

โทรศัพท์ ........................................มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้

                     1.  ...........................................................................................................................................

                     2.  ...........................................................................................................................................

                     3.  ...........................................................................................................................................

                     4.  ...........................................................................................................................................

 

     จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้ขอ

(..............................................)

 

 

หมายเหตุ  :  ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

                        1.  ต้องเป็นคนไทย

                        2.  ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

                        3.  ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผล