ถ้ามีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ช่วยเหลือ/แนะนำ/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือที่แยกเก็บไว้ต่างหาก

 

ถ่ายสำเนา

 

รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น

ให้แนะนำไปขอที่หน่วยงานอื่น

 

ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ

 

ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม

 หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง

 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้หรือไม่

 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ

 

ถ่ายสำเนา

 

รับรองสำเนาถูกต้อง