สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2552
 จังหวัดอุทัยธานี

 

(ชื่อหน่วยงาน)...องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล  เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง

53,336.05

วิธีกรณีพิเศษ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการเสนอราคา  593,336.05  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวัฒนะบริการเสนอราคา  593,336.05  บาท

เสนอราคาต่ำสุด

2

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล  เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง

636,204.50

วิธีกรณีพิเศษ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการเสนอราคา  636,204.05  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวัฒนะบริการเสนอราคา  636,204.05  บาท

เสนอราคาต่ำสุด

3

จัดซื้อยาเวชภัณฑ์จำนวน  21  รายการ

118,562.90

วิธีกรณีพิเศษ

1.  องค์การเภสัชกรรมเสนอราคา  118,562.90  บาท

องค์การเภสัชกรรมเสนอราคา  118,562.90  บาท

เสนอราต่ำสุด

4

โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  จำนวน  7 รายการ

444,500.

สอบราคาซื้อ

1.  บริษัท  คอมพิวเตอร์โซน  ซิสเต็มท์บิวเดอร์  จำกัด

เสนอราคา 433,550. บาท

ลดราคาลง 38,550.  บาท

คงเหลือ  395,000.  บาท

2.  ร้านพรศิริ  เครื่องเขียนเสนอราคา  396,200.  บาท  (คณะกรรมการฯไม่รับพิจารณาราคาเนื่องจากเสนอเอกสารไม่เป็นไปตามประกาศสอบราคา)

3.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ดีดี  คอมพิวเตอร์ ออฟฟิตมาร์ท  เสนอราคา  396,700.  บาท  (คณะกรรมการฯไม่เป็นไปตามประกาศสอบราคา)

บริษัท   คอมพิวเตอร์ โซน  ซิสเต็มท์บิวเดอร์  จำกัด  เสนอราคา  395,000.  บาท

เสนอราคา  ต่ำสุด

5

โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  และฐานรองยกวัสดุ

985,500

สอบราคาซื้อ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พี.วี.ที.ฟาร์ม  เสนอราคา 985,000.  บาท

2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคอุกกฤษฎ์การโยธา  เสนอราคา  980,000  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอุกกฤษฎ์การโยธา  เสนอราคา  980,000  บาท

เสนอราคาต่ำสุด

6

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

149,900.40

วิธีกรณีพิเศษ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ  เสนอราคา  149,900.40  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวัฒนะการเสนอราคา  149,900.40  บาท

เสนอราคาต่ำสุด

7

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

204,010.80

วิธีกรณีพิเศษ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ  เสนอราคา  204,101.80  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวัฒนะการเสนอราคา  204,101.80  บาท

เสนอราคาต่ำสุด

8

โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น  ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2551

4,504.82

ใบสั่งซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ            

               4,504.82  บาท

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ            

               4,504.82  บาท

 

 

9

โครงการจัดจ้างทำปกและเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551  จำนวน  71  เล่ม

1,775.00

ใบสั่งจ้าง

ร้านกานดา  

                1,775.00  บาท

 

ร้านกานดา  

                1,775.00  บาท

 

 

10

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11,340  บาท

ตกลงราคา

ร้านบี.พี.  เช็นเตอร์ 11,340  บาท

ร้านบี.พี.  เช็นเตอร์ 11,340  บาท

เสนอราคาต่ำที่สุด

11

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

30,637  บาท

ตกลงราคา

ร้านอุทัยเครื่องเขียน  30,637  บาท

ร้านอุทัยเครื่องเขียน  30,637  บาท

เสนอราคาต่ำที่สุด

12

จัดชื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง

31,238.80  บาท

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ  31,238.80  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรวัฒนะบริการ  31,238.80  บาท

เสนอราคาต่ำที่สุด

13

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

25,660  บาท

ตกลงราคา

ร้านชาญชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  25,660  บาท

ร้านชาญชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส  25,660  บาท

เสนอราคาต่ำที่สุด

14

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

7,800  บาท

ตกลงราคา

ร้านศรัณย์  โอ  เอ  เซ็นเตอร์  7,800  บาท

ร้านศรัณย์  โอ  เอ  เซ็นเตอร์  7,800  บาท

เสนอราคาต่ำที่สุด

15

จัดจ้างซ่องรถยนต์  (รถตู้)  หมายเลขทะเบียน  นข-450  อน.

1,410  บาท

ตกลงราคา

นางชราภรณ์  เหลืองพฤกษชาติ  1,410  บาท

นางชราภรณ์  เหลืองพฤกษชาติ  1,410  บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

16

ชื้อวัสดุสำนักงาน

18,432  บาท

ตกลงราคา

ร้านพรศิริเครื่องเขียน  โดยนางพรศิริ  สุนทรสีมะ ราคา  18,432  บาท

ร้านพรศิริเครื่องเขียน  โดยนางพรศิริ  สุนทรสีมะ ราคา  18,432  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

17

ชื่อวัสดุก่อสร้าง

2,830.15  บาท

ตกลงราคา

ร้านไทยอินเตอร์  โฮมมาร์ท  โดยนางสาวณัฐนีย์  เรืองมงคล  ราคา  2,830.15  บาท

ร้านไทยอินเตอร์  โฮมมาร์ท  โดยนางสาวณัฐนีย์  เรืองมงคล  ราคา  2,830.15  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

18

จ้างทำไวนิล

6,040  บาท

ตกลงราคา

ร้านจักรพงษ์การพิมพ์  โดยนายจักรพงษื  บุรวิชเกษตรกร  ราคา  6,040  บาท

ร้านจักรพงษ์การพิมพ์  โดยนายจักรพงษื  บุรวิชเกษตรกร  ราคา  6,040  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

19

ซื้อวัคซีน  ยา  และอุปกรณ์

99,850  บาท

ตกลงราคา

ร้านศูนย์อาหารสัตว์กรีนมิลล์อุทัยธานี  โดยนางสาวศิริรัตน์  เจริญผล  ราคา  99,850  บาท

ร้านศูนย์อาหารสัตว์กรีนมิลล์อุทัยธานี  โดยนางสาวศิริรัตน์  เจริญผล  ราคา  99,850  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

20

ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิต

30,260  บาท

ตกลงราคา

ร้านเภสัชกรสุพจน์  2  โดยนายสุพจน์  ธรรมรังษี  ราคา  30,260  บาท

ร้านเภสัชกรสุพจน์  2  โดยนายสุพจน์  ธรรมรังษี  ราคา  30,260  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

21

จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟฟ้า

4,000  บาท

ตกลงราคา

นางลำจวน  ศรีสุวรรณ  ราคา  4,000  บาท

นางลำจวน  ศรีสุวรรณ  ราคา  4,000  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

22

ซื้ออุปกรณ์ทำปิ่นปักผม

2,950  บาท

ตกลงราคา

ร้าน บี พี เซ็นเตอร์  โดยนายไพรัช  อ่อนทนงค์  ราคา  2,950  บาท

ร้าน บี พี เซ็นเตอร์  โดยนายไพรัช  อ่อนทนงค์  ราคา  2,950  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

23

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

800  บาท

ตกลงราคา

ร้านชาญชัยเซลล์  แอนด์  เซอร์วิส  โดยนายนิติชัย  กาญจโนภาส  ราคา  800  บาท

ร้านชาญชัยเซลล์  แอนด์  เซอร์วิส  โดยนายนิติชัย  กาญจโนภาส  ราคา  800  บาท

 

24

ซื้อยาและเวชภัณฑ์

118,562.90  บาท

วิธีกรณีพิเศษ

องค์การเภสัชกรรม  ราคา  118,562.90  บาท

องค์การเภสัชกรรม  ราคา  118,562.90  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

25

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

3,830  บาท

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนเพชรวัฒนะบริการ  โดยนางจริน  สายเพ็ชร์  ราคา  3,830  บาท

ห้างหุ้นส่วนเพชรวัฒนะบริการ  โดยนางจริน  สายเพ็ชร์  ราคา  3,830  บาท

 

26

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์

4,035  บาท

ตกลงราคา

ร้านเพื่อนยานยนต์ 2  นายภูวนาท  ทับทิม  ราคา  4,035  บาท

ร้านเพื่อนยานยนต์ 2  นายภูวนาท  ทับทิม  ราคา  4,035  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

27

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

2,395  บาท

ตกลงราคา

ร้านวัฒนาแอร์  โดยนายสมภพ  คงธน  ราคา  2,395  บาท

ร้านวัฒนาแอร์  โดยนายสมภพ  คงธน  ราคา  2,395  บาท

โครงการอบจ. สัญจร

28

ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซิลสายบ้านเขาว่านหมู่ที่  4  ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน-หมู่ที่  8  ตำบลหนองมะโมง  กิ่งอำเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท

120,5000.00

ตกลงราคา

       93,454.02    

หจก.  เพชรวัฒนะบริการ  ตัวแทนบริษัทบางจากปิโตเลียม  จำกัด

 

    93,454.02    

หจก.  เพชรวัฒนะบริการ  ตัวแทนบริษัทบางจากปิโตเลียม  จำกัด

 

เป็นผู้ดำเนินการด้วยความสำเร็จเรียบร้อยและราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ    

 

 

29 ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซิลสายหมู่ที่ 7  ตำบลคอกควาย-หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 65,400.00 ตกลงราคา 50,796.35  

หจก. เพชรวัฒนะบริการตัวแทนบริษัทบางจากปิโตเลียม  จำกัด

50,796.35   หจก. เพชรวัฒนะบริการตัวแทนบริษัทบางจากปิโตเลียม  จำกัด เป็นผู้ดำเนินการด้วยความสำเร็จเรียบร้อยและราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ    
30 ค่าจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลในการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซิลสายบ้านเขาว่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 120,500.00 ตกลงราคา 27,040.00

ร้าน  ส.อุทัยยนต์

 

27,040.00

ร้าน  ส.อุทัยยนต์

 

เป็นผู้ดำเนินการด้วยความสำเร็จเรียบร้อยและราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ    
31 ค่าจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลในการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซิลสาย หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย-หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 65,400.00 ตกลงราคา 13,520.00

ร้าน  ส.อุทัยยนต์

 

13,520.00

ร้าน  ส.อุทัยยนต์

 

เป็นผู้ดำเนินการด้วยความสำเร็จเรียบร้อยและราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ    
32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17,500.00 ตกลงราคา ร้านอุทัยเครื่องเขียน  ราคาที่ เสนอ  17,500  บาท ร้านอุทัยเครื่องเขียน  ราคาที่ เสนอ  17,500  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
33 จัดจ้างแสดงดนตรี 160,000.00 ตกลงราคา หจก. กาญจนาอนันท์  ราคาที่เสนอ  160,000 บาท หจก. กาญจนาอนันท์  ราคาที่เสนอ  160,000 บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
34 จัดซื้อกระเป๋าเป้ 100,000.00 ตกลงราคา คณะบุคคลศรีปทุม  ราคาที่เสนอ  100,000 บาท คณะบุคคลศรีปทุม  ราคาที่เสนอ  100,000 บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
35 จัดซื้อกระปุกออมสิน  และตุ๊กตา 99,500.00 ตกลงราคา ร้านกัลยาภัสร์  ราคาที่เสนอ  99,500  บาท ร้านกัลยาภัสร์  ราคาที่เสนอ  99,500  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
36 จัดซื้อเสื้ออายืดพร้อมสกรีนข้อความ 42,000.00 ตกลงราคา ร้าน GB  SCREEN & PREMIUM   ราคาที่เสนอ  42,000  บาท ร้าน GB  SCREEN & PREMIUM   ราคาที่เสนอ  42,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
37 จัดจ้างหาเครื่องเสียง 9,000.00 ตกลงราคา นาสุรัตน์  ไกรลำ   ราคาที่เสนอ  9,000  บาท นาสุรัตน์  ไกรลำ   ราคาที่เสนอ  9,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
38 จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  และเครื่องดื่ม 9,000.00 ตกลงราคา นางอุไร  แถลงสัตย์  ราคาที่เสนอ  9,000  บาท นางอุไร  แถลงสัตย์  ราคาที่เสนอ  9,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
39 จัดจ้างหาเต็นท์  พร้อมติดตั้ง 3,000.00 ตกลงราคา น.ส. สรัลนุช  แผนสุพรรณ์  ราคาที่เสนอ  3,000  บาท น.ส. สรัลนุช  แผนสุพรรณ์  ราคาที่เสนอ  3,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
40 จัดจ้างหาเต็นท์  พร้อมติดตั้ง 3,000.00 ตกลงราคา น.ส.พัชรี  สารสุวรรณ์  ราคาที่เสนอ  3,000 บาท น.ส.พัชรี  สารสุวรรณ์  ราคาที่เสนอ  3,000 บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
41 จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  และเครื่องดื่ม 6,000.00 ตกลงราคา น.ส.ชุมเลียง  พัฒนศิริ ราคา  6,000  บาท น.ส.ชุมเลียง  พัฒนศิริ ราคา  6,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
42 จัดจ้างหาเครื่องเสียง  เครื่องไฟ  พร้อมติดตั้ง 4,500.00 ตกลงราคา นายประพันธ์  ชลิตพิรัตร  ราคาที่เสนอ  4,500  บาท นายประพันธ์  ชลิตพิรัตร  ราคาที่เสนอ  4,500  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
43 จัดจ้างหาเครื่องเสียง  เครื่องไฟ  พร้อมติดตั้ง 4,500.00 ตกลงราคา นายรัตภูมิ  เขตร์วิทย์  ราคาที่เสนอ  4,500  บาท นายรัตภูมิ  เขตร์วิทย์  ราคาที่เสนอ  4,500  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
44 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 24,180.00 ตกลงราคา ร้านจักรพงษ์การพิมพ์  ราคาที่เสนอ  24,180  บาท ร้านจักรพงษ์การพิมพ์  ราคาที่เสนอ  24,180  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
45 จัดจ้างเหมาผลิตสปอตประชาสัมพันธ์  พร้อมออกอากาศ 22,000.00 ตกลงราคา น.สชลตวรรณ  จุฑามณี  ราคาที่เสนอ  22,000  บาท น.สชลตวรรณ  จุฑามณี  ราคาที่เสนอ  22,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
46 จัดจ้างรถประชาสัมพันธ์ 15,000.00 ตกลงราคา นายวิเชียร  มูลพฤกษ์  ราคาที่เสนอ  65,000  บาท นายวิเชียร  มูลพฤกษ์  ราคาที่เสนอ  65,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
47 จัดจ้างเหมาจัดหาอาหาร  พร้อมน้ำดื่ม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 65,000.00 ตกลงราคา นางอุบล  สมุครเขตการณ์  ราคาที่เสนอ 65,000  บาท นางอุบล  สมุครเขตการณ์  ราคาที่เสนอ 65,000  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
48 จัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง 1ล485.00 ตกลงราคา นางนภาพร  อ่อนหวาน  ราคาที่เสนอ  1,485  บาท นางนภาพร  อ่อนหวาน  ราคาที่เสนอ  1,485  บาท เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด

49

วัสดุสำนักงาน

29,570.00

ตกลงราคา

นางวีณา  ศรีเจริญ  ราคาที่เสนอ  29,570  บาท

นางวีณา  ศรีเจริญ  ราคาที่เสนอ  29,570  บาท

เพราะเป็นราคาที่เสนอต่ำสุด

 

(ชื่อหน่วยงาน)...โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

เครื่องวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

 

จำนวน  1  เครื่อง

250,000

สอบราคา

ไม่มีผู้เสนอราคา

ไม่มีผู้เสนอราคา

ยกเลิกการสอบราคา

2

เครื่องอบผ้าด้วยแก๊ส

 

จำนวน  1  เครื่อง

150,000

สอบราคา

1.  บริษัท  เค.เอช.ที เว็นทรัลชัพพลาย  จำกัด  เสนอราคา  120,000  บาท  กำหนดส่งมอบ  90  วัน  ราคายืน  90  วัน

2.  บริษัท ที.เอ็ม.เอช. จำกัด  เสนอราคา  150,000  บาท  กำหนดส่งงาน  90  วันราคายืน  90  วัน

บริษัท  เค.เอช.ที เว็นทรัลชัพพลาย  จำกัด  เสนอราคา  120,000  บาท  กำหนดส่งมอบ  90  วัน  ราคายืน  90  วัน

เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ

3

ก่อสร้างศูนย์เปล

จำนวน  1  หลัง

262,000

สอบราคา

1.  บริษัท  ช้อนทองก่อสร้าง  จำกัด  เสนอราคา  260,000 บาท กำหนดส่งมอบ  90  วัน ยืน 90 วัน

2.  บริษัท 100  ล้านการช่าง  จำกัด  เสนอราคา  261,000  บาท  กำหนดส่งงาน  90  วัน  ราคายืน  90  วัน

บริษัท  ช้อนทองก่อสร้าง  จำกัด  เสนอราคา  260,000 บาท กำหนดส่งมอบ  90  วัน ยืน 90 วัน

เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ