วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี